Website này là trang thông tin của Khoa Công nghệ Hóa – Môi trường (MEC), Cao đẳng Công nghiệp Huế. Website được sử dụng với mục đích mô tả đơn vị và cung cấp các thông tin mô tả ngành học và quá trình đào tạo. Mọi thông tin từ website không nhằm mục đích chính trị, tôn giáo hay bất kỳ mục đích nào khác.

Trụ sở tại 70 Nguyễn Huệ, p. Vĩnh Ninh, tp. Huế.

Điện thoại liên hệ: 0234.2460688

Phụ trách khoa: Tiến sĩ Đào Anh Quang. email: quang.daoanh@hueic.edu.vn. điện thoại: 0868602661

Tuyên bố miễn trách nhiệm

Thông tin trong trang web này đã được nghiên cứu và biên tập cẩn trọng. Tuy nhiên, MEC không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc cung cấp bất kỳ sự bảo đảm về tính hợp lệ, chính xác và đầy đủ của các thông tin cung cấp. MEC không có trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại, vật chất hay phi vật chất, gây ra bởi việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin được cung cấp, hoặc sử dụng thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ, ngoại trừ có bằng chứng về hành vi cố ý hoặc cẩu thả từ phía MEC.

MEC có quyền sửa đổi, thêm, xóa các phần hoặc các nội dung trực tuyến mà hoàn toàn không cần thông báo trước, hoặc huỷ bỏ thông tin được đăng tải tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các trang web liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của MEC và MEC không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết hoặc liên kết nào chứa trong một trang web liên kết.

Tất cả các bản đồ địa lý được đăng tải trên website này được sử dụng từ Google Maps, mang mục đích thông tin và không cấu thành công nhận biên giới hoặc khu vực quốc tế nào ngoài chủ quyền Quốc gia Việt Nam; MEC không chịu trách nhiệm đối với độ chính xác của bản đồ và cũng không thừa nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc sử dụng các thông tin trong đó.