Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trác

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trác

Phó trưởng khoa KH Cơ Bản, Giảng viên

Nghiên cứu chuyên sâu về vật liệu nano có cấu trúc, graphene, các ứng dụng của vật liệu nano vào thực tiễn.

Chuyên ngành: Vật lý chất rắn.

Hướng nghiên cứu chính: Vật liệu nano tổng hợp.

Lý lịch khoa học

Cử nhân Vật lý

 • Thời gian: 2000.
 • Hình thức đào tạo: Thường xuyên.
 • Nơi đào tạo: Đại học khoa học Huế.
 • Chuyên ngành: Vật lý

Thạc sĩ Vật lý Chất rắn

 • Thời gian: 2006-2008.
 • Hình thức đào tạo: Thường xuyên.
 • Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Huế.
 • Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn.

Tiến sĩ Vật lý Chất rắn

 • Thời gian: 2010-2015.
 • Hình thức đào tạo: Thường xuyên.
 • Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Huế
 • Chuyên ngành Vật lý Chất rắn .

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

Hoạt động khoa học

 1. Nguyen Manh Son, Le Thi Thao Vien, Le Van Khoa Bao and Nguyen Ngoc TracSynthesis of SrAl2O4: Eu2+, Dy3+ phosphorescence nanosized powder by combustion method and its optical properties, Journal of Physics: Conference Series 187 (2009) 012017.
 2. Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Thị Thảo Viễn, Lê Văn Khoa Bảo, Nguyễn Ngọc Trác, Lê Thị Liên Phương, Tính chất phát quang của SrAl2O4 pha tạp ion đất hiếm chế tạo bằng phương pháp Sol-gel, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications V, Sept. 2008, Nhatrang, Publishing House for Science and Technology.
 3. Nguyen Manh Son, Le Thi Thao Vien, Nguyen Ngoc TracSynthesis of long afterglow phosphors MAl2O4 (M: Ca, Sr, Ba) co-doped with rare earth ions by combustion method and their optical properties, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications V, Sept. 2008, Nhatrang, Publishing House for Science and Technology.
 4. Nguyen Manh Son, Le Thi Thao Vien, Le Van Khoa Bao, Nguyen Ngoc TracSynthesis of SrAl2O4: Eu2+, Dy3+ phosphorescence nanosized powder by combustion method and its optical properties, APCTP-ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (ASMN2008), Nhatrang, September 15-21, 2008.
 5. Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Ngọc Trác, Hồ Văn Tuyến, Nguyễn Thị Minh Phương, Chế tạo vật liệu phát quang CaAl2O4: Eu2+, Nd3+ bằng phương pháp nổ kết hợp vi sóng, siêu âm, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn Quốc lần thứ 6 (SPMS-2009), Đà Nẵng 8-10/11/2009.
 6. Nguyễn Mạnh Sơn, Trần Thị Hoài Giang, Nguyễn Ngọc Trác, Lê Thị Thảo Viễn, Ảnh hưởng của nồng độ Dy3+ đến tính chất phát quang của vật liệu SrAl2O4: Eu2+, Dy3+, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn Quốc lần thứ 6 (SPMS-2009), Đà Nẵng 8-10/11/2009.
 7. Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Ngọc Trác, Hồ Văn Tuyến, Lê Thị Thảo Viễn, Ảnh hưởng của nồng độ Nd3+ trong vật liệu lân quang CaAl2O4: Eu2+, Nd3+ chế tạo bằng phương pháp nổ, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn Quốc lần thứ 6 (SPMS-2009), Đà Nẵng 8-10/11/2009.
 8. Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Thị Thảo Viễn, Nguyễn Ngọc Trác, Trần Thị Thu Phương, Chế tạo vật liệu phát quang Aluminate kiềm thổ MAl2O4: Eu2+, Dy3+ (M: Sr, Ca, Ba) phát bức xạ nằm trong dải màu phù hợp ứng dụng trong điốt phát quang, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn Quốc lần thứ 6 (SPMS-2009), Đà Nẵng 8-10/11/2009.
 9. Nguyen Ngoc Trac, Nguyen Manh Son, Le Xuan Hung, Ho Van Tuyen,The effect of combustion conditions on structure and phosphorescent properties of CaAl2O4: Eu2+, Nd3+ phosphor, The 6th International Conference On Photonics & Applications, Hanoi, Vietnam, 8-12 November 2010.
 10. Nguyen Manh Son, Nguyen Ngoc Trac, Ho Van Tuyen, Le Xuan Hung,Preparation BaMgAl10O17:Eu2+ phosphor by combustion method, The 6thInternational Conference On Photonics & Applications, Hanoi, Vietnam, 8-12 November 2010.
 11. Nguyễn Ngọc Trác, Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Xuân Hùng, Nguyễn Thị Duyên, Chế tạo vật liệu lân quang CaAl2O4: Eu2+, Nd3+ bằng phương pháp nổ, Tạp chí khoa học – Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Đại học Huế, Tập 74B, Số 5 (2012), tr. 193-199.
 12. Nguyen Ngoc Trac, Nguyen Manh Son, Phan Tien Dung, Pham Nguyen Thuy Trang, The effect of the flux B2O3 and the role of ion RE3+ in CaAl2O4: Eu2+, Nd3+, RE3+ phosphor (RE: Dy, Gd, Tb), Journal of Materials Science and Engineering B 3 (2013), pp. 359-363.
 13. Nguyen Ngoc Trac, Nguyen Manh Son, Phan Tien Dung, Tran Thi Hai Tu, Luminescent characteristics of the CaAl2O4: Eu2+, Nd3+, Gd3+phosphors, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 3 Issue 2, February-2014, pp. 2317-2319.
 14. Nguyen Ngoc Trac, Nguyen Manh Son, Phan Tien Dung,  The role of co-doping rare earth ion Gd3+ in the photoluminescence characteristics of CaAl2O4: Eu2+, Gd3+ phosphors, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 3 Issue 4, April-2014, pp. 1800-1802.
 15. Nguyen Ngoc Trac, Nguyen Manh Son, Phan Tien Dung (2014), “Photoluminescence characteristics of the CaAl2O4: Eu2+ co-doped with ion Dy3+ synthesized by combustion method”, International Journal of Chemistry and Materials Research 2 (8), pp. 75-80.
 16. Nguyễn Ngọc Trác, Nguyễn Mạnh Sơn, Phan Tiến Dũng (2014), “Ảnh hưởng của nồng độ ion Gd3+ đến tính chất phát quang của vật liệu CaAl2O4: Eu2+, Gd3+ chế tạo bằng phương pháp nổ”, Những tiến bộ trong Vật lý Kỹ thuật & Ứng dụng, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, pp. 431-436
 17. Nguyễn Ngọc Trác, Nguyễn Mạnh Sơn, Phan Tiến Dũng (2014), “Nghiên cứu tính chất phát quang của vật liệu CaAl2O4: Eu2+, RE3+ (RE: Dy, Gd, La, Nd) chế tạo bằng phương pháp nổ”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 52, Tập 3C, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, pp. 586-591.
 18. Nguyễn Ngọc Trác, Nguyễn Mạnh Sơn, Phan Tiến Dũng (2014), “Vai trò của các ion đất hiếm Eu2+ và Nd3+ trong vật liệu lân quang CaAl2O4: Eu2+, Nd3+”, Hội nghị Quang học Quang phổ Toàn quốc lần thứ 8 (ICPA8) – Đà Nẵng 12-16/08/2014

Liên hệ

Địa chỉ: Thủy Bằng – Hương Thủy – Thừa Thiên Huế

Điện thoại: +84-932528228