Tiến sĩ Lê Đại Vương

Tiến sĩ Lê Đại Vương

Phó Trưởng khoa, Giảng viên

Chuyên nghiên cứu về các phương pháp chế tạo vật liệu nano ứng dụng trong điện tử và ứng dụng vật liệu nano trong nông nghiệp.

Chuyên ngành: Vật lý chất rắn

Hướng nghiên cứu chính: Vật liệu piezoelectric và ứng dụng, nanocomposite và ứng dụng

Lý lịch khoa học

Cử nhân Vật lý

 • Thời gian: 7/9/2004 đến 05/06/2008.
 • Hình thức đào tạo: Thường xuyên.
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
 • Chuyên ngành: Vật lý chất rắn
 • Đồ án: “Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ gốm PZT-PZN pha tạp ZnO”. Bảo vệ tháng 6 năm 2008, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
 • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phan Đình Giớ

Thạc sĩ Vật lý chất rắn

 • Thời gian: 20/10/2008 đến 7/12/2010.
 • Hình thức đào tạo: Thường xuyên.
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế..
 • Chuyên ngành: Vật lý chất rắn
 • Đề tài: “ Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ gốm áp điện PZT-PZN-PMnN”. Bảo vệ ngày 7/12/2010, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
 • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phan Đình Giớ

Tiến sĩ:

 • Thời gian: 12/2011 đến 01/2015;.
 • Hình thức đào tạo: Thường xuyên.
 • Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế,
 • Chuyên ngành Hóa học vật liệu và Hóa lý.
 • Luận án: “Nghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của hệ gốm đa thành phần trên cơ sở PZT và các vật liệu sắt điện chuyển pha nhòe”. Bảo vệ ngày 8/01/2015, Đại học Huế.
 • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phan Đình Giớ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

Hoạt động khoa học

 1. Le Dai Vuong, Nguyen Dinh Tung Luan (2015), Investigation of The Solubility Limit of Fe2O3 in PZT-PZN-PMnN Ceramics by Dielectric, Piezoelectric Properties and Raman Scattering Spectra, Mitteilungen Klosterneuburg Journal, Volume 65,Issue. 6 pp:115-124.
 2. Le Dai Vuong, Phan Dinh Gio, Nguyen Dinh Tung Luan, Cheolkeun Ha (2015), Low – Temperature Sintering and Electrical Properties of PZT-PZN-PMnN Ceramics with ZnO Nanoparticles Additive, Wulfenia Journal, (2015), Vol. 22, Issue. 5 pp: 216-227.
 3. Le Dai Vuong, Phan Dinh Gio, Nguyen Truong Tho, and Truong Van Chuong (2013), Relaxor Ferroelectric Properties of PZT-PZN-PMnN Ceramics. Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol. 20, pp: 555-560.
 4. Nguyen Truong Tho, Le Dai Vuong (2015) Fabrication and electrical characterization of lead-free BiFe0.91(Mn0.47Ti0.53)0.09O3-BaTiO3 ceramics, Wulfenia Journal, (2015), Vol. 22, Issue. 4, pp:250-258.
 5.  Nguyen Dinh Tung Luan, Le Dai Vuong, Truong Van Chuong, and Nguyen Truong Tho (2014), Structure and Physical Properties of PZT–PMnN–PSN Ceramics Near The morphological Phase Boundary, Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2014, Article ID 821404, 8 pages.
 6. Le Dai Vuong, Phan Dinh Gio (2014), Structure and electrical properties of Fe2O3-Doped PZT–PZN–PMnN ceramics, Journal of Modern Physics,Vol 5, 1258-1263.
 7. Le Dai Vuong, Phan Dinh Gio, Truong Van Chuong, Dung Thi Hoai Trang, Duong Viet Hung, Nguyen Trung Duong (2013), Effect of Zr/Ti ratio content on some physical properties of the low temperature sintering PZT-PZN-PMnN ceramics. International Journal of Materials and Chemistry, Vol. 3(2): 39-43.
 8. Le Dai Vuong, Phan Dinh Gio (2013). Effect of Li2CO3 addition on the sintering behavior and physical properties of PZT-PZN-PMnN ceramics, International Journal of Materials Science and Applications, Vol. 2(3): 89-93.
 9. Le Dai Vuong, Phan Dinh Gio, Vo Thi Thanh Kieu (2014), Raman scattering spectra and dielectric relaxation behavior of PZT-PZN-PMnN ceramics, International Journal of Chemistry and Materials Research, Vol. 2(6): 48-55.
 10. Le Dai Vuong, Nguyen Dinh Tung Luan (2015), Journal of mechatronics, (2015) (accepted)
 11. Phan Dinh Gio, Le Dai Vuong, Ho Thi Thanh Hoa (2014), Electrical Properties of CuO-Doped PZT-PZN-PMnN Piezoelectric Ceramics Sintered at Low Temperature, Journal of Materials Science and Chemical Engineering, Vol. 2, pp: 20-27.
 12. Nguyen Dinh Tung Luan, Le Dai Vuong (2014), Study Structure, Microstructure and Temperature Dependence of Some Physical Properties of ZnO Doped PZT–PMSN Ceramics , International Journal of Engineering and Innovative Technology, Vol 3 (8), pp: 48-52.
 13. Nguyen Dinh Tung Luan, Le Dai Vuong, Bui Cong Chanh (2013), Microstructure, Ferroelectric and Piezoelectric Properties of PZT-PMnSbN Ceramics. International Journal of Materials and Chemistry, Vol. 3(3): 51-58.
 14. Le Dai Vuong, Phan Dinh Gio, Nguyen Thi Kieu Lien (2013), Physical properties of PZT-PZN-PMnN ceramics were fabricated by B-site oxide mixing technique, Journal of science, Hue University, Vol. 84, No.6, pp: 93-99.
 15. Lê Đại Vương, Đỗ Văn Quảng, Phan Đình Giớ (2013), Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết đến cấu trúc và các tính chất điện của gốm PZT-PZN-PMnN pha tạp Fe2O3, Tạp chí khoa học, Đại học Huế, Tập 87, Số 9, (2013), tr. 225-231.
 16. Lê Đại Vương, Hồ Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Thu Hà, Phan Đình Giớ (2012), Ảnh hưởng của chế độ ủ đến một số tính chất vật lý của hệ gốm PZT-PZN-PMnN. Tạp chí khoa học, Đại học Huế, Tập 73, số 4, tr. 253-261.
 17. Phan Dinh Gio, Le Dai Vuong, Nguyen Van Hung, Duong Viet Hung (2012), Effect of MnO2 addition on dielectric, ferroelectric and piezoelectric properties of PLZT- PZN ceramics. Journal of science, Hue University, Vol. 77, No. 8, pp. 25-31.
 18. Phan Đình Giớ và Lê Đại Vương (2011), Tính chất điện môi, sắt điện của gốm PZT-PZN-PMnN. Tạp chí khoa học, Đại học Huế, Số 65, tr. 53-61.
 19. Phan Đình Giớ và Lê Đại Vương (2011), Ảnh hưởng của nồng độ PMnN đến cấu trúc và các tính chất áp điện của gốm PZT-PZN-PMnN. Tạp chí khoa học, Đại học Huế, Số 65, tr. 63-71.
 20. Phan Đình Giớ, Nguyễn Thị Bích Hồng, Lê Đại Vương (2012), Ảnh hưởng của tỉ số nồng độ Zr/Ti đến các tính chất vật lý của hệ gốm PZT-PZN-PMnN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50 (1A),tr. 112-118.
 21. Phan Đình Giớ, Nguyễn Văn Quý, Lê Đại Vương (2012), Sự phụ thuộc nhiệt độ của một số tính chất vật lý của hệ gốm PZT-PZN-PMnN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50 (1A), tr. 235-240.
 22. Phan Đình Giớ, Lê Đại Vương, Nguyễn Thị Trường Sa (2013), Ảnh hưởng của thời gian thiêu kết đến một số tính chất của hệ gốm áp điện PZT-PZN-PMnN thiêu kết ở nhiệt độ thấp, Tạp chí khoa học, Đại học Huế, Tập 87, Số 9, (2013), tr. 45-51.
 23. Phan Đình Giớ, Trần Thanh Văn, Lê Đại Vương (2014), Ảnh huởng của nhiệt độ thiêu kết đến tính chất điện môi và áp điện của hệ gốm PZT-PZNPMnN+0,35% kl ZnO nano. Tạp chí khoa học và cộng nghệ, Đại học khoa học Huế, Tập 2, số 1, tr. 11-21.
 24. Phan Dinh Gio, Le Dai Vuong and Nguyen Phan Nhu Y (2012), Effect of PZT content on the structure and electrical properties of PZT-PZN-PMnN ceramics. The 6th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2012) – October 30-November 02, 2012 – Ha Long City, Vietnam.
 25. Phan Đình Giớ, Lê Đại Vương và Nguyễn Quang Long (2013), Nghiên cứu, chế tạo máy rửa siêu âm trên cơ sở hệ gốm PZT – PZN – PMnN, Hội nghị toàn quốc vật lần thứ 3 Vật lý kỹ thuật và ứng dụng (CAEF-2013), Huế, 8-12 tháng 10 năm 2013.
 26. Phan Đình Giớ, Lê Đại Vương, Hồ Thị Thanh Hoa, Ảnh hưởng của CuO đến nhiệt độ thiêu kết của gốm áp điện PZT-PZN-PMnN, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013) – Thái Nguyên 4-6/11/2013 (đã được Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50 nhận đăng 5/6/2014).

Liên hệ

Địa chỉ: 8Số 04 Kiệt 112 Trần Phú, TP Huế

Điện thoại: +84-984-880-380

Courses

ID Course Name Duration Start Date
KHKT-2019.2 Sản phẩm thân thiện môi trường 9 tháng 03/01/2019
KHKT-2019.3 Nước sạch và bảo vệ môi trường nước 9 tháng 03/01/2019
KHKT-2019.1 Tái chế rác thải 9 tháng 07/04/2020