Nước sạch và bảo vệ môi trường nước

Chương trình hỗ trợ kiến tạo các ý tưởng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước của các học sinh THPT.

Sản phẩm thân thiện môi trường

Chương trình nhằm hỗ trợ các ý tưởng tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường của các bạn trẻ.

Tái chế rác thải

Chương trình nhằm hỗ trợ các bạn học sinh của các trường phổ thông thực hiện các dự án sáng tạo trong tái chế rác thải.